BIMestiMate – BIM czy estimate?

Skąd nazwa BIMestiMate i jaki komunikat zawarty jest w tym słowie? Skrót BIM, stanowiący pierwszy człon w nazwie programu ma informować potencjalnych użytkowników, że oprogramowanie może i powinno być stosowane w zadaniach realizowanych zgodnie z technologią BIM. Tworzenie przedmiaru na podstawie modelu 3D, powiązanie pozycji kosztorysowych z elementami modelu, możliwość korzystania z danych zawartych we właściwościach sprawia, że jest ono z powodzeniem używane przez kosztorysantów mających dostęp do plików IFC. Niestety na polskim rynku projektowym modelowanie obiektów 3D, a co za tym idzie możliwość korzystania z nich przez różnych uczestników procesu realizacji obiektów budowlanych, nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Nadal głównym źródłem informacji niezbędnej do stworzenia dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej jest dokumentacja 2D.

Każdy program kosztorysowy, aby sprostać wymaganiom użytkowników, musi spełniać podstawowe funkcje pozwalające na wykonanie kalkulacji. Możemy do nich zaliczyć, m.in. wbudowane algorytmy liczenia, bazę katalogową czy też współpracę z publikowanymi bazami cenowymi. Dodatkowo producenci oprogramowania do kosztorysowania, w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów, starają się opracowywać nowe funkcjonalności, które mają za zadanie usprawnić pracochłonny proces tworzenia wycen. I w tym miejscu na plan pierwszy wysuwa się druga część nazwy programu, czyli: ESTIMATE. Słownikowe znaczenie tego słowa to: oszacowanie, kosztorys, obliczanie, wartościować, szacować, liczyć, mierzyć, sporządzać kosztorys. Wszystkie te sformułowania mogą mieć zastosowanie przy opisywaniu BIMestiMate.

W niniejszym artykule zaprezentujemy kilka interesujących opcji programu BIMestiMate, które mogą pomóc w procesie wyliczania ceny kosztorysowej nie tylko w sposób tradycyjny, ale również taki, który pozwala na korzystanie z dobrodziejstw technologii BIM.

Odwołania do przedmiarów z innych pozycji

Nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której przy wyliczaniu ilości robót w danej pozycji kosztorysowej, chcielibyśmy skorzystać z obliczeń przedmiarowych utworzonych w pozycjach wcześniejszych.

Wtedy najlepiej użyć opcji do definiowania odwołań przedmiarowych. Funkcjonalność ta, dostępna z poziomu zakładki  Przedmiar, pozwala na zdefiniowanie „aktywnego połączenia” przedmiarów. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest automatyczna zmiana ilości robót w pozycjach ze zdefiniowanymi odwołaniami, jeżeli takie zmiany zostaną w prowadzone w pozycjach źródłowych.

Najprostszym przykładem zastosowanie tej funkcjonalności jest użycie w kosztorysie norm uzupełniających, np. dodatek za każdy następny 1 cm różnicy grubości płyty, nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5 km odległości transportu.

bimestimate 1
Rys. 1 Zdefiniowane odwołanie w zakładce Przedmiar

Rabat od wyliczonej wartości kosztorysu

Rabat w kosztorysie możliwy jest do zdefiniowania na trzech poziomach, tj. od cen jednostkowych pozycji, od wartości pozycji oraz od wartości zagregowanych (elementy, grupy, rozdziały). Przyjęta formuła liczenia określa, który z tych trzech poziomów będzie możliwy do zastosowania.

Włączenie trybu liczenia kosztorysu z użyciem rabatu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji rabatowania w zakładce Narzuty. W tym miejscu użytkownik może również zdecydować na jakim poziomie rabat będzie liczony.

bimestimate 2
Rys.2 Zakładka Narzuty – wybór sposobu rabatowania

Określenia wysokości rabatu dokonujemy w kolumnie Rabat [%] w zakładce Definiuj kosztorys. W kolejnych kolumnach związanych z użyciem opcji rabatowania pojawią się odpowiednio wyliczone wartości.

bimestimate 3
Rys. 3 Zakładka Definiuj kosztorys – przykład zastosowania rabatu

Przeszukiwanie bazy katalogowej po nazwie nakładu

Proces dobierania podstaw katalogowych do robót objętych przedmiarem nie jest czynnością łatwą i wymaga znajomości technologii wykonywania prac, bazy katalogowej oraz możliwych sposobów jej przeszukiwania. Opcje zwykle dostępne w programach kosztorysowych to zawężanie bazy do ograniczonej grupy katalogów oraz wyszukiwanie w tych katalogach fragmentów słów lub tekstów odpowiadających wycenianym robotom.

bimestimate 4
Rys. 4 Okno przeglądania bazy katalogowej – użycie zawężania i wyszukiwania

W programie BIMestiMate dodatkowo utworzono możliwość przeszukiwania bazy katalogowej po nazwie nakładu (zawodu, materiału, sprzętu). Wykorzystanie tej funkcjonalności pozwala nam na znalezienie pozycji katalogowych, w których użyty został np. określony materiał, a co za tym idzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy mogli z tych norm skorzystać przy wycenie.

bimestimate 5
Rys. 5 Okno Przeglądania katalogów – użycie opcji „Znajdź materiał”

Wybrane z wielu i opisane powyżej funkcjonalności BIMestiMate są rezultatem ścisłej współpracy producenta oprogramowania i jego użytkowników, a jak wiadomo nikt nie zna lepiej potrzeb kosztorysantów od nich samych. Ta sama, sprawdzona droga postepowania, została wybrana przy tworzeniu obsługi plików IFC na potrzeby kosztorysowania, tak aby i BIM i estimate mogły znaleźć wspólną przestrzeń do działania.

Autor: mgr inż. Agata Chachlica, Kierownik Produktu BIMestiMate w Datacomp Sp. z o. o.

Datacomp IT Sp. z o.o.
Datacomp IT Sp. z o.o.
Artykuły: 13