BIM GAME – czyli jak edukować BIM

Wśród elementów towarzyszących wdrożeniu BIM jest szeroko rozumiana edukacja. Obejmuje ona zarówno szkolenie w firmach, administracji publicznej jak i edukację akademicką. W kilku ośrodkach akademickich w Polsce prowadzona jest już edukacja uwzględniająca elementy BIM w projektowaniu i wybrane problemy w wykonawstwie. Wydaje się jednak, że obecna struktura procesu dydaktycznego na naszych uczelniach nie jest dostosowana do potrzeb nauczania BIM; struktura ta utrudnia integrację branż, która jest podstawą BIM. W innych krajach występują podobne problemy i trwa proces poszukiwania dobrego modelu nauczania.

Od 2016 roku realizowany jest projekt BIM GAME, w którym biorą udział Wydział Architektury w Liege, Jode University Hochschule, Klaster Energetyczny Franche Comte, Academie de Besancon, Bergische University of Wuppertal, Wood High School, Mouchard, University Castilla – La Mancha oraz Datacomp z Polski. Dodatkowo na luźniejszych zasadach uczestniczy jeszcze kilka innych ośrodków.

W trakcie spotkań prezentowane są różne pomysły związane z nauczaniem BIM w poszczególnych ośrodkach. Należy zwrócić uwagę, że w tym edukacyjnym gronie, firma Datacomp występuje, jako partner technologiczny i została wybrana, jako dostawca narzędzia świetnie na- dającego się do zastosowania w edukacji BIM. Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji o edukacji BIM i przedstawia autorską propozycję.

Punkt wyjścia

Trzeba pamiętać, że BIM nie jest w pełni oryginalną koncepcją powstałą w budownictwie. Jej korzenie tkwią w rozwiązaniach dla przemysłu, gdzie potwierdzają od lat swoją skuteczność i efektywność. Budownictwo wymagało adaptacji i rozwinięcia tych rozwiązań, aby uwzględnić specyfikę procesów projektowania i realizacji inwestycji, które różnią się nieco od procesu produkcji. W tym celu wypracowane zostały odpowiednie standardy. Jednym z fundamentów jest tu otwarty format danych IFC (będący adaptacją formatu STEP zaczerpniętego z mechaniki). Podstawową rolę w BIM odgrywa wirtualny model, który jest odpowiednikiem rzeczywistej budowli. Dzięki temu wszystkie procesy towarzyszące budowli mogą być pro- wadzone na jej wirtualnym modelu. Działania na modelu można podzielić w uproszczeniu na dwa etapy: pierwszy to proces tworzenia modelu (projektowania), drugi zaś to proces użytkowania modelu wirtualnego.

Pierwszy etap jest dobrze rozpoznany i wspomagany przez szereg wyrafinowanych systemów do projektowania. W zasadzie wszystkie znane systemy projektowania niezależnie od branży zawierają opcję zapisu modelu w formacie IFC. W drugim etapie wykonujemy wiele działań, do których należą:

  • Integracja modelu z modeli składowych (branżowych),
  • Kontrola poprawności modelu (kontrola kolizji), Wszechstronna wizualizacja i analiza,
  • Porównywanie kolejnych rewizji modeli,
  • Symulacje i obliczenia różnych efektów (oddymianie, oświetlenia etc.),
  • Analizy kosztowe, harmonogramy,
  • Tworzenie zestawień (zamówienia, dostawy etc.),
  • Konwersja   do   innych   formatów, 
  • Wizualizacja procesów zarzadzania (realizacja, logistyka, etc.)

Jak widać model jest podstawą do wielu różnych działań prowadzonych przez wykonawców oraz inwestorów. Nie wymaga korzystania z systemów do projektowania, które są na ogół kosztowne. Działania te umożliwiają przeglądarki – darmowe jak i płatne. Jedną z nich jest przeglądarka BIM Vision, która w projekcie BIM GAME wspomaga wizualizację oraz szereg innych funkcjonalności. Podstawowe funkcjonalności w darmowej wersji BIM Vision obejmują m.in. wizualizację, przekroje, rzuty, wymiarowanie (zlicza- nie długości, powierzchni, objętości), zliczanie elementów i odczyt współrzędnych. Zaawansowane funkcjonalności są dostępne w formie wtyczek obejmujących m.in. wszech- stronne filtry danych, BCF (BIM Collaboration Format), kontrolę kolizji, tworzenie różnego rodzaju zestawień czy współpracę w zespole. Dla użytkowników akademickich dostępna jest oferta edukacyjna obejmująca komplet wtyczek za symboliczną opłatę.

Rys. 2. i Rys. 3. Dane do selekcji elementów

Dość oczywistym zastosowaniem edukacyjnym jest korzysta- nie z istniejących, gotowych możliwości działań symulujących prace koordynatora BIM, wykonawcy lub inwestora. Rozważ- my przykładowo ćwiczenie, którego celem jest sporządzenie zestawienia elementów prefabrykowanych fundamentu dla modelu jak na rys. 2 ze sprawdzeniem czy pomiędzy tymi elementami nie występują kolizje. Możemy skorzystać z rozszerzenia Advanced Reports i zaznaczyć w selektorze opcje wyboru (rys. 3), a rezultaty ilustruje rys. 4. Na kolejnym rysunku widać rezultat badania kolizji (fragmenty zaznaczone na ciemonoszary kolor wskazują kolizje), zaś na rys. 6 ostateczna lista elementów w Excelu na podstawie, której można dokonać zamówienia i dostawy na budowę.

Powyższe ćwiczenie jest proste, ilustruje przypadek praktyczny i ma walor edukacyjny – prezentuje kolejne czynności w sposób czytelny, wspomagany wizualnie.

Edukacja zaawansowana

Systemy do projektowania stanowią bardzo rozbudowane oprogramowanie – jak wieloczynnościowe kombajny. Stały się skomplikowane i wymagają specjalistycznego szkolenia. Przeglądarki są znacznie prostsze, choć ich funkcjonalność bywa bardzo rozbudowana. W praktyce okazuje się, że użytkownicy oczekują rozwiązań zorientowanych na rozwiązywanie określonych problemów. Każda firma pracująca w BIM ma wiele potrzeb na przykład w zakresie wizualizacji w ramach eksploatowanego oprogramowania. Przeglądarka BIM Vision korzysta z zasobów CDE (Common Data Environment) i może być dostosowana do potrzeb w szerokim zakresie. Wymaga to opracowania odpowiedniej wtyczki napisanej w C++ lub NET. Przeciętny użytkownik jak i przeciętny student nie jest do tego przygotowany, głownie ze względu na konieczność programowania w jednym z tych języków. Jednak- że zapewne na każdej uczelni znajdzie się grupa studentów, którzy mogą temu podołać i napisać oryginalne aplikacje

BIM i pogłębić wiedzę m.in. w zakresie IFC, BCF czy CDE. Tak przygotowani elitarni specjaliści są określani, jako BIM Software Developer i mogą w firmach softwareowych i dużych koncernach budowlanych rozwijać narzędzia BIM.

Rys. 6

Biznesowe elementy propozycji

Firmy poszukują obecnie specjalistów, którzy potrafią nie tylko projektować, ale spełniać inne funkcje związane z nowa technologią takie jak Manager BIM, koordynator BIM, Inżynier Kosztów (ang. Cost Modeller), BIM konsultant, Doradca BIM, BIM Researcher (brak polskiego zamiennika) czy BIM Application/Software Developer[1]. Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie te nowe specjalności będą potrzebne w każdej firmie. Ale wiele firm poszukuje nie tylko BIM Managera, ale często także specjalistycznych usług, w tym opracowania rozwiązań integrujących oprogramowanie, wykonujących dodatkowe raporty, analizy czy symulacje i tu otwiera się pole współpracy z w/w specjalistami. Przykładem może być rozwiązanie opracowane przez jedną z firm z Hongkongu, która w oparciu o BIM Vision napisała aplikację do zarządzania systemami ochrony w budynkach administracji rządowej (dzięki temu wygrała przetarg). Opracowane przez developerów wtyczki mogą być oferowane na warunkach komercyjnych.

Literatura cytowana:

[1] Maria B. Barison, Eduardo T. Santos, An overview of BIM specialists, Nottingham University Press, Proceedings of the International Conference on Computing in Civil and Building Engineering 2010

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *