Kategoria Podstawy BIM

BIM GAME – czyli jak edukować BIM

Wśród elementów towarzyszących wdrożeniu BIM jest szeroko rozumiana edukacja. Obejmuje ona zarówno szkolenie w firmach, administracji publicznej jak i edukację akademicką. W kilku ośrodkach akademickich w Polsce prowadzona jest już edukacja uwzględniająca elementy BIM w projektowaniu i wybrane problemy w…

co to jest bim

Co to jest BIM?

BIM (ang. Building Information Modeling) – jest cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonania. Model służy jako wspólne źródło wiedzy o budynku, zawiera więc informacje na temat obiektu, tworząc solidną podstawę do podejmowania decyzji…

BIM w Polsce

BIM w Polsce

DOKUMENTY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu: „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania…

Standardy w projektowaniu BIM

Standardy w projektowaniu BIM

Format IFC Ewolucja systemów AEC CAD doprowadziła do ich zbliżonej funkcjonalności. Problemem natomiast stała się wymiana danych pomiędzy systemami różnych producentów oprogramowania czyli tzw. interoperacyjność. Termin ten oznacza zdolność odrębnych systemów do komunikacji i wymiany danych między sobą. Wymiana modeli…

SŁOWNIK Najważniejsze pojęcia związane z BIM

SŁOWNIK – Najważniejsze pojęcia związane z BIM

2D  –  oznaczenie grafiki dwuwymiarowej z takimi płaskimi obiektami, jak płaszczyzna, odcinek, linia, wielobok, a także określenie systemów komputerowych wspomagających prace kreślarskie na płaszczyźnie. 3D       – grafika trójwymiarowa, w której trójwymiarowe bryły i powierzchnie są wizualizowane za pomocą siatek wielokątów,…