ZUZIAbim – pierwsza Polska aplikacja integrująca projektowanie z kosztorysowaniem w technologii BIM

Tytuł: ZUZIAbim – pierwsza Polska aplikacja integrująca projektowanie z kosztorysowaniem w technologii BIM.

Data publikacji: 2013

Budownictwo to dziedzina, w której przygotowanie oferty na roboty budowlane jest związane z indywidualnym podejściem do inwestora. Inwestycja budowlana ma zawsze wyjątkowy charakter. Wpływ na to mają zastosowane rozwiązania projektowe, lokalizacja, uwarunkowania prawno-organizacyjne. Każdy proces inwestycyjny związany jest z określeniem zakresu prac i przygotowaniem planowanych wydatków. Dokumentem, który służy do wyliczania kosztów poniesionych na daną inwestycję jest kosztorys. Przed przystąpieniem do opracowania kosztorysu na roboty budowlane musimy przygotować przedmiar robót określający na bazie dokumentacji projektowej zakres rzeczowy i ilościowy. Oba te elementy będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego za ich wykonanie.

Autor: Moryc, S.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46