BIM w Polsce

DOKUMENTY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu:

„W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne. W takich przypadkach instytucje zamawiające muszą zaoferować alternatywne środki dostępu zgodnie z ust. 5 do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne w rozumieniu ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie.”

Artykuł 22 Ustęp 4

„Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.”

Artykuł 90 Ustęp 1

USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. – Zgodnie z Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) wprowadza się zmiany:

Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.”
Art. 18. „W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:
3. w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi;”

Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.

Building Information Modeling. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce.; KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k , Podwykonawca: ARUP; 30 września 2016; Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczął się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

ORGANIZACJE

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 02.04.2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. W chwili obecnej BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce. Naszym głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT.Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia budynku.

BIM dla polskiego Budownictwa. Stowarzyszenie skupia osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne zainteresowane promowaniem i rozwijaniem zastosowania technologii BIM w Polsce w obszarze projektowania, kosztorysowania, harmonogramowania oraz realizacji inwestycji publicznych. Jednostka zawiązana w 2014 roku.

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM) jest platformą, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem w naszym Kraju technologii BIM jako narzędzia znacząco zwiększającego efektywność inwestycji publicznych i prywatnych. Organizacja non profit, której celem jest przede wszystkim promowanie dobrych praktyk, zagwarantowanie wysokiej jakości usług BIM świadczonych przez polskie firmy projektowe i wykonawcze oraz wskazanie inwestorom sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych z BIM.

V4 BIM Task Group, jest międzynarodową inicjatywą społeczną powstałą w reakcji na zapisy Dyrektywy PEiR 2014/24/EU z dnia 26.02.2014, koncentruje grupy eksperckie działające w zakresie technologii BIM. Działania V4 BIM Task Group są skoncentrowane na wsparciu implementacji technologii BIM w zamówieniach publicznych. Grupa działa na mocy porozumienia polskich instytucji: SARP i PZITB oraz największych organizacji inżynierskich Państw Grupy Wyszehradzkiej

Datacomp IT Sp. z o.o.
Datacomp IT Sp. z o.o.
Artykuły: 13