Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

15 maja 2019 roku w Sewilli odbyło się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM pod tytułem „Innowacyjna integracja edukacyjna planowania urbanistycznego oparta na technologiach BIM-GIS i skoncentrowana na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym” odbywająca się na Uniwersytecie w Sewilli. Firma Datacomp brał w nim udział jako partner.

Projekt UrbanBIM ma na celu poprawę jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w instytucjach szkolnictwa wyższego. UrbanBIM zwiększa świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów i specjalistów AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) w rehabilitacjach i planowaniu urbanistycznym.

Projekt UrbanBIM obejmuje:

 • przygotowanie aplikacji UrbanBIM – 3 kursy pilotażowe aplikacji UrbanBIM dla studentów i nauczycieli,
 • inne kursy dla osób AEC,
 • spotkania i seminaria.

Metodologia zastosowana w projekcie UrbanBI M jest podzielona na 4 różne fazy:

FAZA 1.
Budowa internetowej platformy współpracy edukacyjnej (OECP) i przewodnika współpracy opartego na koncepcjach LCA. Ta faza wykorzysta benchmarkowe inicjatywy, połączenia i wnioski z fazy przygotowawczej, aby wybrać najbardziej odpowiednią treść do wdrożenia w głównych wynikach projektu.

FAZA 2.
Opracowanie programu szkoleń dla przedmiotów specjalistycznych w UrbanBIM w stopniach na uczelniach wyższych lub ciągłych szkoleniach dla specjalistów.

FAZA 3.
Projektowanie i produkcja materiałów szkoleniowych opartych na ICT. IT produkcja zintegrowanych materiałów szkoleniowych, która składa się z integracji LCA w cyfrowych elementach konstruktywnych we wspólnym formacie BIM i Interactive Handbook materiałów budowlanych LCA powiązanych z UrbanBIM.

FAZA 4.
Opracowanie oprogramowania edukacyjnego aplikacji do nauki UrbanBIM oraz testowanie i wdrażanie usprawnień informatycznych w oparciu o kontrolę jakości i kursy pilotażowe. Jeśli chodzi o metodologię, program szkoleniowy LEANCO – szkolenie teoretyczno-praktyczne – będzie realizowany w formacie mieszanym (sesje szkoleniowe i e-learningowe), z co najmniej jedną sesją w klasie na moduł.

W założeniu projekt UrbanBIM chce rozwijać się na poziomie edukacyjnym w integracji pomiędzy uniwersytetami, firmami prywatnymi i urzędami administracji publicznej działającymi w sferze ochrony środowiska i technologii BIM/GIS.

Projekt UrbanBIM jest również ściśle powiązany z przywróceniem dziedzictwa kulturowego historycznych centrów miast, ponieważ istnieje oczywista potrzeba odnowienia energii tego typu budynków, co z pewnością wpłynie na zużycie materiałów i ich recykling.

Wiele budynków dziedzictwa kulturowego należy do gmin. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie im niezbędnych narzędzi, aby mogli przeprowadzić inwentaryzację i renowację dziedzictwa miejskiego zgodnie z obowiązującymi potrzebami środowiskowymi.

Dlatego UrbanBIM zwiększy świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów, specjalistów AEC oraz organów administracji publicznej wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak BIM i GIS.

W projekcie uczestniczą uniwersytety i firmy z trzech krajów: Hiszpanii, Rumunii i Polski. Określamy to tzw. mianem „potrójnej helisy” uniwersytet–firma–instytucja publiczna.

W europejskim projekcie współfinansowanym z programu Erasmus+ uczestniczą przedstawiciele instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i firm z:

Rumunii:

 • Universitatea Transilvania din Brasov (UTBV),
 • Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC),

Hiszpanii:

 • Universidad de Sevilla (USE),
 • Asociación Empresarial de investigación Centro
  Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM),

Polski:

 • Politechnika Warszawska (WUT),
 • Datacomp sp. z o.o. (Datacomp).

Do przygotowania spotkania zaangażowały się licznie firmy i instytucje z terenu Sewilii. Wśród nich możemy wymienić:

 • Rockwool Peninsular S.A.U.
 • Grupa Puma S.L.,
 • Ayuntamiento de Sevilla,
 • Cátedra del Agua EMASESA,
 • Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla,
 • Arditec Arquitectura Diseño Técnica,
 • Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Edificacion,
 • Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC).

W trakcie konferencji na temat urbanistyki, zrównoważonego rozwoju i narzędzi wirtualnej prezentacji, które odbyło się na terenie Oficjalnym College of Quantity Surveyors and Technical Architects (COAAT) w Sewilli, głos zabrali:

 • dr. Valeriano Lucas Ruiz (dyrektor ETS Ingeniería de Edificación de Sevilla),
 • Javier Gómez Ramallo (przewodniczący COAAT de Sevila),
 • dr. Rafaela Caballero (Uniwersytet w Sewilli),
 • dr. Radu Muntean (Transilvania University of Brasov, Romania),
 • dr. David Caparrós Pérez (Centro Tecnológico del Marmol, Piedra y Materiales Murcia),
 • Cristina Rivero Camacho (Grupa ARDITEC),
 • Rocio Ruíz Pérez (Grupa ARDITEC),
 • dr. Desirée Alba Rodríguez (Uniwersytet w Sewilli),
 • Francisco Jesús Cruces Fraile (Cátedra del Agua EMASESA),
 • Javier Huesa Lasa (urbanista z Urzędu Miasta Sewilla),
 • Fabián Morales (firma Rockwool),
 • Alfonso Estepa Palacios (Grupa Puma S.L.),
 • dr. Carmen Liatas Oliver (Uniwersytet w Sewilli).

Źródło: Wiadomości Projektanta Budownictwa nr 6–7 (341–342) czerwiec–lipiec 2019 r.

Autor: Andrzej Tomana Datacomp Sp. z o. o.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46