Zielone standardy w budownictwie

Inwestorzy dostrzegają korzyści ekonomiczne, jakie daje zastosowanie zrównoważonych rozwiązań. Rosną także oczekiwania klientów. Są bardziej świadomi znaczenia, wpływu i popularności aspektów prośrodowiskowych. Najemcy coraz częściej poszukują nie tylko ciekawych przestrzeni, ale i zrównoważonych budynków pod siedzibę firmy. Czy certyfikacja może przyciągnąć? Z jakimi certyfikacjami wielokryterialnymi możemy spotkać się w Polsce?

Zagadnienie zrównoważonego budownictwa dociera do coraz szerszego grona, zarówno do architektów oraz projektantów, jak i odbiorców – użytkowników nieruchomości. Staje się ważne. Zainteresowanie przejawiają również instytucje rządowe oraz organizacje, które szukają najlepszych rozwiązań dla zielonego budownictwa poprzez sieć współpracy i partnerstwa.

Sektor budownictwa, jeden z głównych emitentów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzędzia, które mają na celu przyspieszenie zmian w branży w kierunku budownictwa zielonego, a idąc dalej – zrównoważonego. Obecnie zrównoważony budynek jest oszczędny, komfortowy i o możliwie najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Określenie standardów pozwoliło na wprowadzenie szerszego spojrzenia na projektowanie i użytkowanie budynków. Narzędziami oceny są certyfikacje wielokryterialne. Nie każdy zielony budynek jest i musi być certyfikowany. Jednak dlaczego warto certyfikować?

Certyfikowanie jest niezależnym potwierdzeniem spełnienia wymogów zrównoważonego budownictwa. Według statystyk Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, w Polsce obecnych jest pięć systemów certyfikacji wielokryterialnej, a certyfikowanych jest już 460 obiektów na terenie całego kraju. Wszystkie obecne w Polsce systemy z założenia mają jeden cel – wpływanie na sposób projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków w celu uzyskania równowagi pomiędzy czynnikami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. W praktyce na szeroką skalę używane są dwa systemy certyfikacji: angielski BREEAM i amerykański LEED, a w mniejszym zakresie – francuski HQE i niemiecki DGNB. rynku pojawił się także system certyfikacji WELL Building Standard, odnoszący się do tych atrybutów budynku, które mają największy wpływ na zdrowie użytkowników. Oceną budynków zajmują się dedykowane instytucje certyfikujące.

Systemy certyfikacji definiują standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. W każdym z systemów wyróżnione jest kilka kategorii, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportu publicznego, lokalizację, materiały i zasoby, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami, innowacyjność projektu. Z punktu widzenia użytkownika najcenniejszymi kategoriami są te, które obejmują komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem,
ogrzewaniem i chłodzeniem, lepsza wentylacja) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

Certyfikat BREEAM

Certyfikat BREEAM jest najpopularniejszym w Polsce systemem certyfikacji budynków. To wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów oraz najemców w 77 krajach. Wydano ponad 560 tys. certyfikatów dla ponad 2,2 mln zarejestrowanych budynków.

Certyfikat LEED

Certyfikat LEED jdrugim najczęściej stosowanym w Polsce i uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków, obecnym w 165 krajach. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), zapewnia właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji. Odnotowano ponad 92 tys. projektów poddanych certyfikacji w systemie LEED.

Certyfikat DGNB

Wśród innych certyfikatów, pojawił się niemiecki certyfikat DGNB. Został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS), do użycia jako narzędzie planowania i oceny budynków. Budynki certyfikowane DGNB można odnaleźć w 20 krajach.

Certyfikat HQE

Na rynku zielonego budownictwa funkcjonuje również certyfikat HQE High Quality of Environment. Jest to etykieta (nie norma), która potwierdza, że inicjatywa właściciela projektu, mająca na celu osiągnięcie danych założeń dla zrównoważonego budynku lub obszaru, zakończyła się powodzeniem. odnosi się do budynków mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i usługowych we wszystkich stadiach cyklu życia, a także do elementów urbanistycznych (dzielnic, klastrów, kampusów).

Certyfikat WELL Building Standard

Najnowszy system certyfikacji budynków obecny na polskim rynku to Building Standard. To system certyfikacji stworzony przez IWBI (International WELL Building Institute). Jest pierwszym systemem, który skupia się tylko i wyłącznie na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków. System oparto na założeniu, że budynek (gdzie spędzamy ponad 90% swojego czasu) wpływa w istotny sposób na ludzi – fizyczne otoczenie w budynku wspiera zdrowie produktywność i samopoczucie użytkowników. Certyfikacja jest potwierdzeniem dla właścicieli budynków i pracowników, że sposób projektowania ich przestrzeni promuje zdrowie i dobre samopoczucie.

Certyfikacja budynku niesie ze sobą ważny komunikat do poszczególnych grup otoczenia: inwestora, użytkownika oraz rynku. Wskazuje pakiet korzyści, jakie można osiągnąć dzięki powołaniu tego typu inwestycji. Niższe koszty eksploatacyjne i wyznaczanie nowych standardów w kształtowaniu odpowiedzialnego i bliskiego środowisku użytkowania, to podstawowe profity.

“Świadomość idei zrównoważonego rozwoju zyskuje na znaczeniu. W ślad za tym, wzrasta istota budownictwa i eksploatacji obiektów w zgodzie z green building. Zielone budownictwo w Polsce nabiera rozpędu. Inwestorzy są świadomi korzyści ekonomicznych płynących z realizacji tego typu projektów. Z drugiej strony coraz szersze grono użytkowników zwraca uwagę, że praca, przebywanie czy użytkowanie zrównoważonych obiektów wpływa pozytywnie na zdrowie, komfort i samopoczucie. Chodzi przecież o świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwiązań”

 podsumowuje Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

PLGBC jako organizacja pozarządowa, propagując idee zrównoważonego budownictwa zrzesza , instytucje oraz ekspertów, którym bliska jest idea zielonego budownictwa. W ramach Katalogu Szkoleń organizuje szereg autorskich szkoleń dedykowanych, w przygotowujące m.in. do egzaminów dla asesorów systemów certyfikacji wielokryterialnej, jak certyfikacja LEED, BREEAM oraz Building Standard. PLGBC opracowało i udostępniło także w swoim serwisie internetowym Bazę Certyfikowanych Budynków w Polsce. To platforma łącząca aktualne informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków, działająca na zasadzie wyszukiwarki według kilku kryteriów.

Corocznie PLGBC opracowuje Raport Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach. Premiera nowej edycji będzie miała miejsce 20 kwietnia br. podczas 8. Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem we Wrocławiu.

Monika Kmera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Źródło: Wiadomości Projektanta Budownictwa nr 2 (325) – styczeń 2018 r.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46