Obrazek domyślny

Datacomp IT Sp. z o.o.

BIM w Polsce

BIM w Polsce

DOKUMENTY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu: „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania…

Standardy w projektowaniu BIM

Standardy w projektowaniu BIM

Format IFC Ewolucja systemów AEC CAD doprowadziła do ich zbliżonej funkcjonalności. Problemem natomiast stała się wymiana danych pomiędzy systemami różnych producentów oprogramowania czyli tzw. interoperacyjność. Termin ten oznacza zdolność odrębnych systemów do komunikacji i wymiany danych między sobą. Wymiana modeli…

SŁOWNIK – Najważniejsze pojęcia związane z BIM

SŁOWNIK Najważniejsze pojęcia związane z BIM

2D  –  oznaczenie grafiki dwuwymiarowej z takimi płaskimi obiektami, jak płaszczyzna, odcinek, linia, wielobok, a także określenie systemów komputerowych wspomagających prace kreślarskie na płaszczyźnie. 3D       – grafika trójwymiarowa, w której trójwymiarowe bryły i powierzchnie są wizualizowane za pomocą siatek wielokątów,…